Onder de Omgevingswet  is het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgesteld. In het Bkl staat  dat er een Register voor externe veiligheidsrisico’s (REV) moet komen. En dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat het REV beheert en het register voor iedereen elektronisch toegankelijk moet zijn (artikel 10.8 Bkl). Het REV vervangt het huidige Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Het BKL benoemt de activiteiten waarvan gegevens moeten worden opgenomen in het register. 

Het REV moet vanaf 2022 gaan voorzien in de informatiebehoefte van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast moet het REV ook aan burgers en bedrijven/organisaties inzicht geven in de lokale  situatie van externe veiligheid. Deugdelijke informatie over de leefomgeving is cruciaal voor uitvoering van de zorgplicht in de Omgevingswet.

De Nota van Toelichting van het Bkl beschrijft het doel van het register als volgt:

“Het doel van het register is burgers en bedrijven informatie te bieden, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de risico’s van activiteiten met externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving. Daartoe behoren ook activiteiten met externe veiligheidsrisico’s waarvoor in het Besluit activiteiten leefomgeving afstanden zijn bepaald en windturbines. Naast het bieden van informatie aan derden is het register van belang voor een deugdelijke besluitvorming over vooral omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.”

Het Registratiebesluit EV vormde de basis voor het RRGS en wordt ingetrokken onder de Omgevingswet. Het REV is de opvolger van dit besluit. U kunt op de website van Aandeslagmetdeomgevingswet een transponeringstabel terugvinden waarin staat waar de artikelen uit het Registratiebesluit in de Omgevingswet en het Bkl zijn terechtgekomen.

De Risicokaart is een wettelijke taak. Er zijn geen aanwijzingen dat dit gaat veranderen. De Risicokaart blijft dus bestaan. De Risicokaart is  gebaseerd op de  Regeling provinciale risicokaart. Deze regeling vindt zijn basis in de Wet Veiligheidsregio's en is daarmee niet aan de Omgevingswet en het REV gekoppeld. De Regeling provinciale risicokaart blijft dus ook bestaan na inwerkingtreding van de Omgevingswet.


De Invoeringsregeling geeft in artikel 2.40 aan welke wijzigingen in de Regeling provinciale risicokaart komen als de Omgevingswet in werking treedt. Dit heeft onder andere te maken met het vervangen van het begrip inrichting. Ook de bijlage 1 van de Regeling, die aangeeft welke activiteiten er op de risicokaart moeten staan, wordt aangepast. In de praktijk is het overigens wel de bedoeling dat de Risicokaart gebruik gaat maken van de data uit het REV.

 

Bronhouders zijn verantwoordelijk voor aansluiting met het REV. Uw data moeten aansluiten op het datamodel van het REV. Heeft u hier vragen over, dan helpen wij u graag. U kunt uw vraag stellen via REV@rws.nl

De Omgevingswet is uitgesteld. De verwachte inwerkingtreding is nu 1 januari 2022. Dat biedt langer de gelegenheid om aan te sluiten.

Tijdens test- en aansluitsessies worden de zaaksystemen van de bronhouders aan het REV gekoppeld. Zo wordt de gevraagde informatie automatisch via de API geleverd. Vooralsnog zal aansluiting gefaseerd per activiteit plaatsvinden. Bronhouders hebben vanaf nu  de gelegenheid om hun koppeling te realiseren. Op dit moment is de koppeling en de testomgeving beschikbaar voor de eerste zeven activiteiten.

Eind 2020 zal het REV, inclusief de API’s en het aanleverportaal en de WMS (dat is het kaartje voor de Atlas) gereed zijn voor alle 43 activiteiten. Vanaf dat moment kunnen alle bronhouders testen of het lukt om de informatie via een API aan te leveren. We hebben daarvoor allerlei testomgevingen gereed staan.

In ieder geval dit jaar en 2021 is er begeleiding vanuit Geodan en RWS. Als bronhouders niet met een koppeling kunnen aansluiten op het REV, is er tijdelijk een mogelijkheid om via een aansluitportaal gegevens aan het REV aan te bieden.

De activiteiten opgenomen in het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) zijn beperkt tot de activiteiten zoals deze in het Bkl genoemd. Voor deze activiteiten zijn in startdocumenten de relevante wetteksten uit het Bkl uitgewerkt. Activiteiten die buiten het REV vallen, maar wel op de provinciale risicokaart moeten worden weergegeven, zijn niet in het REV opgenomen.

De provinciale risicokaarten komen deels uit de Wet veiligheidsregio’s. Deze wetgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) gaat niet mee met de Omgevingswet en daardoor is niet alle informatie automatisch in het REV opgenomen. Met de collega’s van BIJ12 en betrokkenen bij de Risicokaart maken we deze zo genoemde ‘Delta’ inzichtelijk. J&V zal aangeven wat er moet gebeuren met de data die voor de provinciale risicokaart moet worden opgeleverd en die niet in het REV komt. Het gaat hierbij met name om risico’s die niet gaan over externe veiligheid, zoals bijvoorbeeld overstromingsrisico’s.  De verplichtingen tot het aanleveren van data voor de provinciale risicokaart blijven wel van kracht.

 Het test- en aansluittraject loopt gewoon volgens de afgesproken planning en zal vooralsnog niet worden aangepast. Wij willen het REV (inclusief de API’s,  het aanleverportaal en de Atlaskaarten) eind van dit jaar beschikbaar hebben. Volgend jaar is er dan meer tijd voor het testen en aansluiten.

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de oorspronkelijke planning, zoals deze met de deelnemers aan het test- en aansluittraject is afgesproken, kan worden aangehouden.

Het onderzoek naar de verschillen tussen de data opgenomen in het RRGS en het REV (Delta’s) wordt voor alle activiteiten uitgevoerd. Voor de volgende activiteiten is dit opgestart:

  • Basisnet
  • Buisleidingen
  • explosieaandachtsgebieden vuurwerk
  • Opslag gevaarlijke stoffen
  • Seveso-inrichtingen
  • Tankstations
  • Windturbines

 

De eerste resultaten van dit onderzoek worden op korte termijn besproken en verder aangevuld en uitgewerkt met vertegenwoordigers van BIJ12 en de betrokkenen van de provinciale risicokaart. Zodra deze resultaten bekend zijn zullen we dat melden bij de betrokken activiteit op de REV-website en zal erover via de nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Het onderzoek naar de diverse zaaksystemen wordt momenteel uitgewerkt. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht. Zodra deze resultaten bekend zijn zullen we dat bij de bronhouders melden. De resultaten zullen eveneens als nieuwsbericht op de REV-website en de nieuwsbrief worden gepubliceerd.

 

De bedoeling is dat alle data opvraagbaar is voor de bronhouders. Op die manier kan een bronhouder via zijn eigen zaaksysteem bijvoorbeeld ook data inzien van buurtgemeenten die hij nodig heeft bij het opstellen van een omgevingsplan.

Het REV kan alleen benaderd worden door gebruikers die geregistreerd zijn. Het REV onderscheidt drie rollen:

1. REV bronhouder: kan zijn/haar eigen data aanleveren, vernieuwen en verwijderen. Een REV bronhouder kan ook alle data uit het REV opvragen;

2. REV afnemer: kan alleen data zoeken en opvragen uit het REV;

3. REV beheerder: kan nieuwe gebruikers registreren en beheren en een rol toekennen aan een gebruiker

Het REV voert zelf geen berekeningen uit.

Voor activiteiten met vastgestelde contouren (voorheen: categoriale inrichtingen)  worden er twee mogelijkheden geboden:

1.         Aanleveren van een algemeen referentiepunt en de relevante contouren. Dat kunnen cirkels of ander vormen zijn

2.         Aanleveren van specifieke referentiepunten (bijv. vulpunt van een LPG-tankstation) en de daarbij behorende straal van de contour.

Voor het REV gaan we geen gebruik maken van de ISOR gegevens. Het is aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) om te bepalen hoe ze verder gaan met het ISOR nu het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet meer de beheerkosten van het RRGS zal gaan dragen.

We zijn wel in gesprek of  en hoe  we voor de kwetsbare gebouwen en locaties (KGL) “activiteit”  een startbestand kunnen leveren voor bronhouders die als basis kan dienen (zgn. bruidschat).

Nog enige achtergrondinformatie over de risicokaart en het ISOR onder de Omgevingswet: de Risicokaart is een wettelijke taak en blijft bestaan. De Risicokaart is  gebaseerd op de  Regeling provinciale risicokaart. Deze regeling vindt haar basis in de Wet Veiligheidsregio's en is daarmee niet aan de Omgevingswet en het REV gekoppeld. De Regeling provinciale risicokaart blijft dus ook bestaan na inwerkingtreding van de Omgevingswet. In deze ministeriële regeling  (sinds 2010 een regeling van het ministerie van JenV) staan extra risico’s benoemd die niet in het RRGS voorkomen en mogelijke risico-ontvangers (kwetsbare objecten zoals verpleeghuizen).  Deze risico’s en objecten zijn vastgelegd in het Informatie Systeem Overige Risico’s (ISOR).