Een Application Programming Interface (API) verzorgt de koppeling tussen meerdere informatiesystemen, waardoor deze kunnen communiceren.

U vindt het informatiemodel en de documentatie van de koppelingen (API) per activiteit onder het plaatje van de betreffende activiteit.

Voor het zelf aanleveren van data is een bronhoudercode en API key vereist. Deze worden geleverd door Geodan. Een key kan worden aangevraagd door een mail met verzoek te sturen naar REV@geodan.nl.

Om een API key aan te vragen of gebruik te gaan maken van het aanleverportaal, kunt u mailen naar REV@geodan.nl.

Elke organisatie krijgt een eigen API key en kan alleen zijn eigen data muteren.

Als de JSON niet voldoet aan de specificaties zal er een foutmelding verschijnen en komen de gegevens niet in het REV terecht. Eventuele fouten in de formattering kunnen met een JSON validator worden opgespoord.

Het REV valideert op de geldigheid (geometrieën, coördinaten, unieke ID's en schemavalidatie) van de ingevoerde data, maar niet op de inhoud van de data. Eventuele fouten in de data kunnen worden hersteld door het aanleveren van een nieuwe dataset. Deze vervangt dan de foutieve data.

Naast een validatie op geometrieën, coördinatenstelsel en unieke ID's wordt er een schemavalidatie uitgevoerd. In deze validatie wordt gecontroleerd of de velden in het JSON bericht conform de API specificatie zijn. Welke velden mogen of moeten voorkomen in het JSON bericht, en van welk datatype deze mogen zijn, is beschreven in de API specificatie die je kunt inzien via de Swagger documentatie: https://acc.apps.geodan.nl/public/revpreproductie/rev/api-docs/swagger.html?url=https://services.geodan.nl/public/document/_/api/data/XAJFHWXIYXDE/preprod/rev-v2-specification.yaml

Het REV is zo opgezet dat bronhouders data kunnen aanleveren en opvragen uit het REV via de REST-API. Dit is een koppeling specifiek ontwikkeld om communicatie tussen ‘machines’ mogelijk te maken. Zo kan bijvoorbeeld een VTH systeem van een bronhouder aangesloten worden op het REV via deze koppeling. Voor bronhouders die niet meteen rechtstreeks op het REV kunnen aansluiten via de REST-API, is het aanleverportaal ontwikkeld. Met deze online omgeving kun je als bronhouder je informatie aanleveren aan het REV. Het aanleverportaal zorgt voor de (technische) communicatie met het REV. Omdat er hierin één bestand tegelijkertijd kan worden aangeleverd, is het aanleverportaal vooralsnog niet aan te raden voor het (structureel) aanleveren van veel bestanden, maar wel als instrument om te controleren of bestanden door de validatie heen komen.
Het aanleverportaal bestaat uit onderstaande onderdelen:
1. Inloggen: alleen na inloggen kan er gebruik worden gemaakt van het aanleverportaal.
2. Data valideren: het aangeleverde JSON-bestand kan gevalideerd worden via het aanleverportaal, waarna er feedback zal volgen over het al dan niet slagen van de validatie.
3. Data bekijken: indien de data is goedgekeurd door de validator, kan deze bekeken worden in een online GIS viewer voor een laatste visuele controle.
4. Data publiceren: na goedgekeurde validatie, kan de data worden gepubliceerd in het REV. De data is dan ook te raadplegen via de openbare web mapping service (WMS).

De afkortingen IMEV (Informatie Model Externe Veiligheid) en IMREV (Informatie Model Register Externe Veiligheid) refereren beide aan hetzelfde: ze hebben betrekking op de informatiemodellen die voor het register externe veiligheid (REV) ontwikkeld zijn.
Met de ene term wordt dus niet iets anders bedoeld dan met de andere term en ze zijn daarmee inwisselbaar.
De informatie die aangeleverd wordt aan het REV is gebaseerd op deze informatiemodellen. In het IM(R)EV staat een beschrijving van alle gegevens die van belang zijn om een bepaalde activiteit in het REV op te nemen.
In het model staat welke gegevens vastgelegd moeten worden en hun onderlinge verhouding. De basis hiervan ligt in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Soms is dit aangevuld met inzichten uit de praktijk.
 

Vanuit het ministerie van I&W wordt dit jaar het ontsluiten van het REV voor gebruikers verder vormgegeven.

Er liggen nog geen concrete eisen vast van welke “endpoints” gebruikt gaan worden. Het ministerie gaat dit verder uitwerken via een proces waarbij het ook gebruikers/afnemers van de REV-data zal gaan betrekken.

Dat voor het REV ook een WFS endpoint gebruikt gaat worden, ligt voor nu wel voor de hand. Het REV is namelijk ook aangemerkt als een INSPIRE-plichtige dataset en voor INSPIRE is het aanbieden van de data via een WFS verplicht. De INSPIRE-plichtige dataset is een subset van de REV data dus in ieder geval dat gedeelte van de REV data wordt als WFS aangeboden.

Voor de bronhouders is er een oefenomgeving beschikbaar met dezelfde specificaties als de productieomgeving van het REV. Als je als bronhouder of zaaksysteembouwer de automatische koppeling wilt testen, meld je dan aan via REV@rws.nl. Dit is alleen bedoeld voor bronhouders die al software hebben om aan te sluiten via de API koppeling. Na het testen in de oefenomgeving is het mogelijk om aan te sluiten op de productieomgeving van het REV.

Voor bronhouders die nog niet via de API koppeling data kunnen aanleveren, is er de optie om de data handmatig naar het REV te uploaden. Hiervoor is toegang nodig tot het REV portaal van Geodan. Neem contact op met REV@rws.nl voor het aanvragen van een account. Hiermee kun je inloggen met de link https://acc.apps.geodan.nl/revpreproductie/aanleverportaal/. Via het REV portaal kun je oefenen met het uploaden van bestanden (oefenomgeving) of direct bestanden uploaden naar het REV (productieomgeving). De komende tijd worden nog enkele verbeteringen aan het REV portaal doorgevoerd. Voor suggesties of vragen kun je contact opnemen met de helpdesk via REV@rws.nl.

De verwachting is dat het nog wel een aantal jaren zal duren voor alle zaaksystemen (of andere bronsystemen) gereed zijn om automatisch te koppelen met het REV. Precies om die reden bieden we een work-around met het REV portaal. Via dit portaal kun je handmatig bestanden uploaden. Daarnaast is het mogelijk om de geconverteerde data uit het RRGS in te zien en bij te werken. We overwegen nog meer technische voorzieningen om de data in het REV te kunnen inzien en te kunnen actualiseren of aanvullen.