De Omgevingswet treedt niet per 1 januari 2021 in werking. Wanneer de Omgevingswet wel in werking treedt is nog niet duidelijk. De werkzaamheden om te komen tot een goed werkend Register Externe Veiligheidsrisico’s gaan ondanks de uitstel door.

Corona

Gemeenten, Provincies, Waterschappen en het Rijk werken door aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Maar de bestrijding van het Coronavirus vraagt extra inspanning en aanpassing in het dagelijkse werk. De haalbaarheid van 1 januari 2021 komt daarom in gevaar. Vanwege de samenloop van de grote inzet die nodig is om de Omgevingswet te implementeren met het coronavirus wordt niet vastgehouden aan de voorgenomen invoeringsdatum. Bevoegde gezagen kunnen zich nu eerst richten op wat het belangrijkste is: het bestrijden van de gevolgen van corona.
In de brief van de minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen staat meer informatie over de reden van uitstel.

Nieuwe datum

Op 8 april 2020 heeft overleg plaatsgevonden tussen minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen en de koepels van gemeenten (VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten), waterschappen (UvW) en provincies (IPO) over het proces om een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te bepalen. Het streven is om in mei met een nieuwe datum te komen.

Het uitgangspunt is om de vertraging zo kort mogelijk te houden en om tot een realistische, nieuwe datum voor de inwerkingtreding te komen. Daarvoor moet de nodige informatie verzameld en geanalyseerd worden. Het gaat onder andere om een voortgang van de realisatie van de laatste technische functionaliteiten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de uitkomsten van de voortgangsmonitor. 

Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)

Het verzamelen en beheren van gegevens over externe veiligheidsrisico's gebeurt onder de Omgevingswet met het Register Externe Veiligheidsrisico's. Dit nieuwe register vervangt het huidige register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS). Het bevoegd gezag verzamelt de gegevens en wijzigingen in de gegevens over risicovolle activiteiten. Deze verplichting staat in het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

Werk gaat door

Het kost veel tijd en inspanning om te komen tot een goed werkend en gevuld REV. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kenniscentrum InfoMil, betrokken partijen (Geodan en Antea Group) en betrokken bronhouders gaan de voorbereidende werkzaamheden daarom gewoon door. We vragen bronhouders om zich voor te bereiden op aansluiting op het REV. Dit betekent dat de informatie geordend moet zijn volgens het informatiemodel en dat de data ontsloten wordt via de application programming interface (API).