Aandachtspunten

De conversietabel geeft weer welke velden uit het RRGS gebruikt worden voor het vullen van velden in het REV voor de activiteit TankenLPG. 

•  Momenteel worden alleen de LocatieActiviteiten met uitsluitend de activiteit Tanken van LPG voor het wegverkeer (RRGS type B) meegenomen. Op een later moment wordt ook het tanken van LPG voor het eigen bedrijf (RRGS type K met STOFNAAM is LPG) meegenomen. Dat geldt ook voor LocatieActiviteiten met RRGS type B en andere BKL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens).  
• Alleen geautoriseerde RRGS data wordt geconverteerd. Status CONCEPT en/of IN BEWERKING BEVOEGD GEZAG vallen dus buiten de conversie.

Op basis van de bekende RISICOCONTOUR_AFSTAND uit het RRGS zijn de afstanden tot de vastgestelde PR 10-6 contouren ingevuld. Wanneer er geen afstand is ingevuld of wanneer deze fout is, is er voor gekozen om afstanden op basis van geregistreerde kenmerken en de BAL-tabel (tabel 4.472c) in te vullen. In deze gevallen en in de andere situaties dat de RISICOCONTOUR_AFSTAND niet strookt met de geregistreerde kenmerken, is een passende LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal).  Dit zijn specifieke aanpassingen die bij voorkeur worden gecheckt.

Tanks zijn in het RRGS als punt geregistreerd en niet als vlak, waarbinnen de bovengrondse leidingdelen, pomp en aansluitpunten of een bovengrondse tank zijn gelegen.  Om dit te compenseren zijn achthoeken gegenereerd rond de geregistreerde punten met
- een straal van 2 m rond geregistreerde punten voor de bovengrondse leidingdelen, pomp en aansluitpunten van ondergrondse/ingeterpte tanks en
- een straal van 5 m rond geregistreerde punten voor bovengrondse tanks. 

Daar waar een punt is omgezet naar een achthoek, is een LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal). Dit zijn generieke aanpassingen die niet gecheckt hoeven te worden.

Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaalid' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaalid' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.