Naar verwachting geldt vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet. De regels die bij de Omgevingswet horen (artikel 11.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving), stellen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Andere overheden moeten hun informatie over de lokale risicovolle activiteiten aanleveren (Omgevingsbesluit artikel 10.27). De Omgevingswet zegt precies welke informatie moet worden aangeleverd (artikelen 11.1 tot en met 11.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving).

Door het register te raadplegen, kunnen overheden, burgers en bedrijven snel informatie vinden over de externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving. Door alle informatie over risico’s in één betrouwbaar systeem te zetten, ziet iedereen wat in de omgeving speelt. Bij afwegingen op het ruimtelijk vlak is deze informatie waardevol. Bovendien hebben alle partijen dezelfde informatie. Het bevoegd gezag kan de veiligheidsrisico’s meewegen bij de afweging om bepaalde activiteiten wel of niet toe te laten. Bewoners kunnen eenvoudig zien welke risico's er in hun leefomgeving zijn toegestaan en welke maatregelen zijn getroffen. Initiatiefnemers - zoals projectontwikkelaars of bedrijven die willen uitbreiden - kunnen zich sneller een beeld vormen van de risico’s en mogelijkheden. 

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De uitgangspunten van het DSO vormen de randvoorwaarden voor het REV. In het DSO is ervoor gekozen gegevens te ontsluiten vanuit de bron. Als het REV klaar is, kan het aansluiten op het DSO. De gegevens over externe veiligheid zijn dan ook via het DSO (het Omgevingsloket) te benaderen.