Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database waarin de informatie over de externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. Het gaat dan om de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De informatie wordt zichtbaar gemaakt via kaarten, in onder andere de Atlas leefomgeving. Iedereen kan op deze kaarten zien waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat dat betekent voor de leefomgeving.

Waarom een REV?

De overheid vindt transparantie belangrijk. Daarom maken we kaarten met informatie over de externe veiligheidsrisico’s in Nederland. Om te garanderen dat de informatie betrouwbaar en actueel is, wordt deze op één plek verzameld. Alle overheden werken daaraan mee door hun data geautomatiseerd aan te leveren. Het REV stelt de informatie beschikbaar, zodat iedereen over dezelfde actuele informatie kan beschikken.

Informatie uit het REV?

Op kaarten tonen we waar externe risico’s van toepassing zijn. Bij deze activiteiten horen vaak aandachtsgebieden. Door deze aandachtsgebieden weer te geven, is voor iedereen eenvoudig zichtbaar met welke mogelijke gevaren in het gebied rekening gehouden moet worden. Dit speelt bij het inrichten van een gebied en de afweging om bepaalde activiteiten wel of niet toe te staan een belangrijke rol. 

Communicatie over risico’s: handelingsperspectief

Het bevoegd gezag kan bij het toestaan van nieuwe activiteiten in het gebied maatregelen voorschrijven om slachtoffers bij een incident te voorkomen. Eén van de maatregelen die altijd voorgeschreven wordt is communicatie over risico’s. Mensen die weten wat ze bij een incident moeten doen zullen bij een incident minder snel slachtoffer worden.

Op de kaarten kunt u ook de ‘zeer kwetsbare gebouwen’ zien. Met zeer kwetsbare gebouwen bedoelen we bijvoorbeeld scholen of ziekenhuizen . De mensen die zich in zo’n gebouw bevinden, kunnen zichzelf veelal niet in veiligheid brengen. Voor bevoegd gezag kan dit een reden zijn om bepaalde maatregelen voor te schrijven of het gebied anders in te richten. Denk hierbij aan extra vluchtroutes of schuilplekken.

Aansluiten op het REV

Als bronhouder zorgt u ervoor dat uw informatie aangesloten is op het Register Externe Veiligheidsrisico’s. Dit betekent dat uw informatie geordend moet zijn volgens het informatiemodel en dat u uw data ontsluit via de application programming interface (API). De beschrijvingen van het informatiemodel, het datamodel en de API staan bij Hulpmiddelen.

Wat gebeurt er met uw data?

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s is een database. Aan de hand van het informatiemodel kunt u als bronhouder de brondata automatisch aanleveren. De data worden daarna geordend, gevalideerd en opgeslagen in het register.

Het ministerie stelt de data uit het register op een uniforme wijze als webservice beschikbaar. Dan kan iedereen die dat wil, gebruik maken van die database. Partijen kunnen bijvoorbeeld zelf een viewer ontwikkelen, waar uitsluitend de informatie die voor hen relevant is wordt weergegeven. Ook kunnen zij de data combineren met andere datasets, zodat nieuwe informatie ontstaat.

Naast webservices ontsluit het ministerie de informatie ook op kaart. U kunt de kaarten met informatie over de verschillende activiteiten vinden bij Hulpmiddelen en op de Atlas Leefomgeving.

 

Doel en inhoud van deze website

Het REV wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebouwd. Dat doet het ministerie samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De informatie over de leefomgeving komt immers van de lokale overheden. Zij gaan over de ruimtelijk inrichting en zij verlenen de vergunningen.

Om de lokale informatie over externe veiligheidsrisico’s  te leveren aan het register moet er nog veel gebeuren. Zo moeten gemeenten, provincies en omgevingsdiensten hun eigen organisatie en administratie aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet. Dat is een hele klus. In 2021 moet het register klaar zijn.

Deze website is in eerste instantie bedoeld voor onze overheidspartners, zodat zij kunnen meedenken en aansluiten bij de ontwikkeling van het REV.

U kunt op deze website kennis nemen van de voortgang van de bouw van het REV. Zo vindt u achter de verschillende tabbladen: de planning van activiteiten, de voortgang en de informatie die verzameld is. Op deze website komen de eerste resultaten beschikbaar in de vorm van automatische koppelingen, aansluitvoorwaarden en informatie uit het REV. Daarmee kunt u  zien wat er rond externe veiligheid bij u in de buurt speelt, welke veiligheidsmaatregelen de overheid neemt en wat u zelf kunt doen. Zo maken we gezamenlijk Nederland een stukje veiliger.

Wettelijk kader

Foto van de omgevingswet
  • De omgevingswet
  • Voordelen voor verschillende partijen
  • Digitaal Stelsel Omgevingswet

Voor gemeenten

Gemeente bord

Wat betekent het Register Externe Veiligheidsrisico's voor gemeenten.

Voor provincies

Foto van provinciehuis

Wat betekent het Register Externe Veiligheidsrisico's voor provincies.

Voor OD's

Omgevingsdienst op de kaart

Wat betekent het Register Externe Veiligheidsrisico's voor omgevingsdiensten.