Hoe kunt u meedenken?

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) wordt alleen een succes als het aansluit bij zowel de eisen uit de Omgevingswet als bij de wensen uit uw praktijk. Daarom is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op zoek naar mensen die bij willen dragen aan de totstandkoming van het register. Specifiek zoeken we bronhouders en eindgebruikers voor deelname in onze activiteitenteams. Ook kunt u meedoen aan het testen van onze automatische koppelingen. Hieronder kunt u meer over de verschillende onderdelen, teams en activiteiten lezen.

Wilt u meedenken? Mail dan naar REV@rws.nl  en laat ons weten hoe en waarmee u wilt helpen.

Heeft u een opmerking over het REV, maar wilt u niet op vaste basis meedenken? Ook dan horen we graag van u!

Uitwerking REV per activiteit

Het register wordt stapsgewijs gebouwd: totdat alle 43 activiteiten die zijn genoemd in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving zijn opgenomen. We beginnen met LPG tankstations, basisnet, buisleidingen, Seveso-inrichtingen, enzovoort. Voor elke activiteit wordt de technische documentatie uitgebreid: het informatiemodel, het datamodel en de automatische koppeling. Daarna begint het testen met data vanuit de eerste bronhouders. Als alles werkt, wordt een activiteit ‘vrijgegeven’ en kunnen alle bronhouders hun systemen koppelen.

Per activiteit wordt een “activiteitenteam” benoemd. Dit is een groep met inhoudelijk deskundigen die gedurende de uitwerking bevraagd worden. Per activiteit kunt u zien wie er met ons meedenkt.

Doel van het activiteitenteam is het geven van praktische adviezen.  Wij garanderen dat het REV aansluit op de eisen van het DSO en de Omgevingswet. U als bronhouder kunt ons adviseren, zodat het REV beter aansluit bij uw werkwijze en bronsystemen.

Wilt u aansluiten bij een activiteitenteam als vertegenwoordiger van een bronhouder of bevoegd gezag? Neem dan contact met ons op.

In de planning ziet u welke activiteitenteams binnenkort starten.

Foto van Bas Chiaradia

Het is fijn dat je in een beginstadium betrokken wordt en inspraak hebt. Wat gebeurt er straks met de gegevens die we aanleveren? Is er nut en noodzaak voor al die informatie? In het activiteitenteam kwamen deze vragen op tafel.

- Bas Chiaradia (PPS-Pipelines)

Wat is een informatiemodel?

Een informatiemodel is een formele beschrijving van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. Een informatiemodel beschrijft dit domein in termen van objecten, gegevens (attributen) daarvan en relaties daartussen en doet dat op een inhoudelijke/semantische manier. Dit betekent dat er in een informatiemodel geen relatie is naar een mogelijke implementatie, systeem of informatievoorziening. Er worden geen regels toegepast die gerelateerd zijn aan de manier waarop de informatie ingewonnen, opgeslagen, beheerd en uitgewisseld wordt. Er wordt puur naar de semantiek gekeken. 

In een informatiemodel vind je dus:

  • Objecten;
  • Gegevens/attributen;
  • Relaties tussen objecten.

Een domein is daarbij bepaald door het beeld dat bij de context van het domein bezien wordt. Een domein kan van alles zijn. Voorbeelden daarvan zijn ruimtelijke ordening, waterbeheer, kadaster, cultuurhistorie of kentekenregistratie. De informatiemodellen bevatten de gegevens die binnen het domein gebruikt worden. 

Informatiemodel Register Externe Veiligheid

In het informatiemodel Register Externe Veiligheid (IMREV) vind je informatie over de objecten die van belang zijn voor de externe veiligheid en is gebaseerd op de activiteiten die benoemd zijn in het Besluit kwaliteit Leefomgeving (Bkl). Denk hierbij aan basisnet, buisleidingen, LPG-tankstations en aandachtsgebieden explosie vuurwerk. In dit informatiemodel vind je objecten, gegevens en relaties tussen de objecten. Bij het informatiemodel REV hoort een gegevenswoordenboek. Hierin worden de definities en attributen inclusief  data-typering en lengte vastgelegd.

Opbouw IMREV

Het IMREV is gebaseerd op de NEN3610; dit is het basismodel voor (geo)informatiemodellen. Van elke activiteit wordt beoordeeld welke elementen relevant zijn:

  • LocatieEVActiviteit: de plaats waar de risicovolle activiteit plaatsvindt;
  • EVActiviteit: de BKL-activiteit die uitgevoerd wordt op de LocatieEVActiviteit;
  • ReferentieEVContour: bevat informatie van referentiepunten die uitgevoerd worden door LocatieEVActiviteit voor een EVActiviteit;
  • EVContour: het gebied dat mogelijk risico loopt als de risicovolle activiteit nadelig verloopt;
  • GebouwOfLocatie: de objecten die beïnvloed worden/risico’s lopen door de activiteit binnen het risicogebied.

In het IMREV wordt per onderdeel aangegeven welke gegevens er vastgelegd worden en hoe deze gerelateerd zijn aan de andere onderdelen van het model. De basis hiervan ligt in de regelgeving, eventueel aangevuld met inzichten uit de praktijk.

Er is één totaal IMREV waarin uiteindelijk alle activiteiten opgenomen worden. Vanwege de leesbaarheid kunnen hier per activiteit onderdelen uit gedestilleerd worden. Het IMREV is op dit moment aan verandering onderhevig en daarmee is de definitieve versie nog niet vast gesteld.

Bekijk de afbeelding van het IMREV model hier.

Per activiteit testen drie bronhouders of zij de data via een automatisch werkende informatieservice kunnen ontsluiten. Als tester weet u zeker dat u uw informatie op de goede manier aan het register aangeleverd heeft én bent u als eerste voor deze activiteit klaar.

U kunt zich opgeven als tester als u werkt bij één van de bronhouders van het register. Wilt u meedoen? Neem dan contact met ons op.

In de planning ziet u voor welke activiteiten binnenkort testers nodig zijn.

Foto van Hans Pouw

Nu wij onze data gaan aanleveren in de testfase van het REV, gaan we met de leverancier in een win-win situatie qua tijd en kosten van achterblijver naar koploper richting onder andere de (nieuwe) Risicokaart.

- Hans Pouw (Defensie Pijpleiding Organisatie)

De Atlas Leefomgeving ontsluit de informatie uit het Register Externe Veiligheidsrisico’s op kaarten binnen het thema ‘Veiligheid’. Naast externe veiligheid gaat dit thema binnen de Atlas Leefomgeving ook om natuurgeweld.

De themagroepen  bij de Atlas Leefomgeving bestaan uit experts uit het veld . Deze experts zijn meestal  (toekomstige) bronhouders van kaartmateriaal in de Atlas. 

Het REV wordt straks de meest actuele en accurate bron voor de kaarten over externe veiligheid in de Atlas Leefomgeving. De data in het REV komt immers rechtstreeks van de bronhouders. Op basis van de (nieuwe) informatie in het REV worden per activiteit nieuwe kaarten gemaakt, met nieuwe bijsluiters en een handelingsperspectief voor de geïnteresseerde burger.

Wilt u meedenken over de kaarten die vanuit het register gemaakt worden? Neem dan contact met ons op.

Regelmatig zijn de mensen van het register te vinden bij symposia en congressen. Zo presenteerden we het REV al op de Schakeldag en de Atlas Werkconferentie. Wilt u weten waar u ons kunt ontmoeten? Kijk dan op de planning.

U kunt ons ook uitnodigen. We komen graag bij u in de regio uitleg of ondersteuning geven wanneer de corona maatregelen dit weer toelaten. Neem contact met ons op.