Clusterindeling in het REV

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn 46 verschillende risicovolle activiteiten opgenomen waarvan de gegevens als informatieproduct in het REV opgenomen moeten worden.

De verschillen zitten bijvoorbeeld in de aard, de omvang en de complexiteit van een activiteit. Daarnaast is er een diversiteit aan bronhouders (Rijk, gemeenten, provincies) en zijn er vaste en berekende risicocontouren.

Ondanks de verschillen tussen de activiteiten zijn er ook grote overeenkomsten.

Daarom clusters

Vanwege deze grote overeenkomsten tussen de verschillende activiteiten zijn er clusters gemaakt. In 2019 is voor 7 activiteiten die erg verschillend waren in aard, omvang en complexiteit een informatie- en datamodel gemaakt.  Het is te verwachten dat de informatiemodellen en de datamodellen van de geclusterde activiteiten grote overeenkomsten zullen vertonen. Het is efficiënt om voor de activiteiten die grote overeenkomsten hebben gelijktijdig aan de informatie- en datamodellen te werken

Waarom deze clusterindeling?

Bij het indelen van de activiteiten is gekeken bij welke van de zeven uitgewerkte activiteiten de betreffende activiteit het meest past. Zo bevat cluster 1 de meeste activiteiten met een vergunning- of meldingsplicht waarbij de gemeente of provincie het bevoegd gezag is. De complexe situaties die uitgezonderd zijn in cluster 1 zijn opgenomen in cluster 2. Daarnaast zijn er nog een vijftal andere clusters met duidelijk omlijnde activiteiten.

Aanpak per cluster

De aanpak per cluster is als volgt:
1.    per cluster wordt door RWS/WVL de gevraagde informatie uit het Bkl samengevoegd
2.    Antea werkt daarna het informatiemodel uit in overeenstemming met de genoemde ‘voorbeeldactiviteit’.
3.    Geodan maakt het datamodel en de API en gaat testen met de data van nieuwe bronhouders.
Vragen over interpretatie van de wet of de informatiebehoeften komen terecht bij de betrokkenen in het activiteitenteam van de voorbeeldactiviteit. Beslissingen worden besproken in het ketenoverleg en besloten door het projectteam, of voorgelegd aan het managementoverleg  van het ministerie van IenW, onderdeel Omgevingsveiligheid & Milieurisico's.

Overzicht clusters

Clusterindeling oktober 2020

Clustering van activiteiten

Tabel alle activiteiten en cluster 2021 deel 1
Tabel alle activiteiten en cluster 2021 deel 2

 De gemeente is meestal bronhouder, in bepaalde gevallen is dit de provincie of een ministerie.