Er komt een nieuw Register externe veiligheid (REV)

De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 januari 2022 in werking. Onder de Omgevingswet (via het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) gebeurt het verzamelen en beheren van gegevens over externe veiligheidsrisico's met het Register Externe Veiligheidsrisico's. Dit nieuwe register vervangt het huidige Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS). Het Registratiebesluit externe veiligheid wordt ingetrokken.

Het doel van het register is het bieden van informatie aan burgers en bedrijven. Zij kunnen zich met het register een beeld vormen van de risico’s in de omgeving. Daarnaast is het register van belang voor een goede besluitvorming over omgevingsvergunningen en omgevingsplannen. De informatie uit het REV wordt zichtbaar gemaakt in de Atlas voor de leefomgeving.

Wij zien verschillende voordelen van het REV ten opzichte van het RRGS:

 • handmatig invoeren is niet langer nodig, alleen een koppeling tussen de zaaksystemen van de bronhouder en het REV.
 • de data is alleen maar aanwezig in het zaaksysteem van het bevoegd gezag. Er zijn dus geen verschillende versies meer.
 • het bevoegd gezag hoeft alleen te zorgen dat de data in het zaaksysteem actueel is en door het REV gelezen kan worden.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving bepaalt welke gegevens bestuursorganen verzamelen

In het Bkl , paragraaf 11.1.1.1,  ligt vast welke gegevens de bestuursorganen verzamelen voor het register.  Ook bepaalt het Bkl wie bevoegd gezag is voor welke activiteit. Meestal is het bevoegd gezag de gemeente. Soms is het de provincie of een ministerie. Het bevoegd gezag moet ervoor zorgen dat deze gegevens terecht komen in het landelijk register externe veiligheid en dus voor iedereen beschikbaar zijn.

Het bevoegd gezag moet zorgen dat deze gegevens aan het REV geleverd worden

Het bevoegd gezag is de “bronhouder”. Meestal heeft het bevoegd gezag deze taak aan de omgevingsdienst gedelegeerd. De bronhouder moet de gegevens op orde brengen volgens het informatiemodel van het REV en de data uiteindelijk ontsluiten via een Application programming interface (API). Tijdelijk zal het ook mogelijk zijn via een aanleverportaal de gegevens aan het REV aan te leveren. Het aanleverportaal is bedoeld als tussenoplossing totdat uw zaaksysteem informatie aan het REV kan leveren.

De gegevens blijven in het zaaksysteem van de bronhouder

Het REV zelf bevat geen gegevens. Ook aandachtsgebieden of risicocontouren worden niet door het REV zelf gegenereerd. Al deze gegevens haalt het REV op uit het zaaksysteem van de bronhouder. Daardoor zijn de data slechts op een plek aanwezig. Het  is belangrijk om dit zaaksysteem tijdig te vullen en geschikt voor het REV te maken. Het heeft de uitdrukkelijke voorkeur om te werken met een eigen zaaksysteem. Het is daarbij ook belangrijk om te weten of het zaaksysteem goed aansluit bij de opbouw van het REV. Neem daarvoor contact op  met de partij die het zaaksysteem verzorgt.

Welke stappen moet ik zetten?

De bronhouder moet ervoor zorgen dat de data van de risicovolle activiteiten in het REV terecht komen. Daarbij is het de bedoeling een koppeling tussen het zaaksysteem en het REV te realiseren (via een API). Die koppeling moet tot stand gebracht worden voor 1 januari 2022, de datum dat naar verwachting de Omgevingswet in werking treedt. Omdat het proces van kennismaking met het REV tot de uiteindelijke aansluiting veel tijd in beslag neemt, adviseren we de bronhouders snel te beginnen. U staat overigens zeker niet alleen voor deze opgave.

Het stappenplan voor de bronhouder

 

Met veel omgevingsdiensten hebben we al contact gehad en een startsessie doorlopen.

Anders raden we de bronhouder aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen en te beginnen. Dat kan via het mailadres REV@rws.nl. Het proces dat daarop volgt  lichten we in blokken toe.

Als u met ons contact heeft opgenomen (via REV@rws.nl), plannen we een startsessie in.  In die sessie gaan mensen uit het projectteam REV, van RWS/Infomil en Geodan, in gesprek met u. We geven dan een uitgebreide introductie op het REV, wat er bij het hele proces komt kijken en u heeft de gelegenheid om vragen te stellen. Voor het succes van het gesprek is het belangrijk dat zowel de EV-adviseur als een data-specialist en de ICT-specialist aanwezig zijn bij de startsessie. Het gaat hierbij om de specialisten die nu bij het RRGS en het zaaksysteem betrokken zijn. Het aansluiten op het REV vraagt namelijk ook om hun expertise.

Benodigdheden en acties

 • afspraak maken met het REV-team
 • aanwezigheid van zowel EV-adviseur als data-specialist en/of ICT-specialist

Met de informatie die u in de startsessie heeft gekregen, kunt u vervolgens aan de slag gaan. Daarbij is het belangrijk dat u intern gaat kijken wie u nodig heeft om de volgende stappen te doorlopen. Dat vraagt medewerking van de ICT- en data-specialisten, maar ook zal u voor bestuurlijke inbedding moeten zorgen.

Bestuurlijke inbedding

Het is van belang dat bestuurders de noodzaak en het belang van het REV kennen en dat een omgevingsdienst ook opdracht krijgt van gemeenten om namens hen de aansluiting op het REV te verzorgen. Overigens is het ministerie van IenW ook bezig met het onder de aandacht brengen van het REV bij de bestuurders.

Aanpassing zaaksysteem

Het is belangrijk om te weten of het zaaksysteem goed aansluit bij de opbouw van het REV. Daarvoor zult u contact op moeten nemen met de partij die het zaaksysteem verzorgt. Er zal daarnaast tijdelijk de mogelijkheid bestaan om via een aanleverportaal gegevens aan het REV te leveren.

Buiten deze organisatorische voorwaarden die u nodig heeft om te beginnen, begint en eindigt het natuurlijk met de data die u voorhanden heeft. De data zoals u die op dit moment heeft, moet eerst bekeken worden om te zien of er nog kenmerken missen of andere gegevens ontbreken die nodig zijn voor het REV. Om dit proces gemakkelijker te maken, maakt u gebruik van de informatiemodellen en het gegevenswoordenboek, waarin exact staat welke gegevens in het REV horen te staan. Dit hebben we hierboven in de figuur aangeduid met mapping.

 

Benodigdheden en acties

 • data over activiteiten in REV
 • medewerking van data-specialist en/of ICT-specialist
 • bestuurlijke inbedding en/of opdracht vanuit gemeente aan omgevingsdienst
 • contact opnemen
 • informatiemodellen
 • gegevenswoordenboek
 

De data uit de voorgaande stap zet u vervolgens om, zodat het bruikbaar is voor het REV aanleverbestand. Dit aanleverbestand heeft een standaard formaat, namelijk een json-bestand. Dit json-bestand wordt gebruikt om aan te sluiten op het REV of aan te leveren aan het aanleverportaal (zie volgende stappen).

De omzetting van de data doet u per activiteit aan de hand van de informatiemodellen, gegevenswoordenboek en de aanleverinstructie. Hier kunt u uit halen welke velden ingevuld moeten worden in het bestand, of velden verplicht of optioneel zijn en welke waarden daarin toegestaan zijn.

Benodigdheden en acties

 • data uit voorgaande stap
 • informatiemodellen
 • gegevenswoordenboek
 • aanleverinstructie